Szukaj
Infolinia -
Menu Menu
Konto Konto
Ulubione Ulubione
0
Koszyk
0
Koszyk
Szukaj
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Warunki gwarancji

Zgłoszenie do naprawy gwarancyjnej Sprzętu
Wysyłany sprzęt
Wysyłany sprzęt
Komputer stacjonarny
Laptop
Zasilacz
Klawiatura
Monitor
Inne (proszę uwzględnić w polu poniżej)

Warunki Gwarancji i Procedura reklamacyjna i gwarancyjna dla używanego sprzętu

 Restart plus Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 15/17, 01-216 Warszawa zwana dalej Gwarantem udziela gwarancji na sprzęt używany zakupiony w firmie Restart plus Sp. z o.o. na warunkach opisanych w niniejszym dokumencie.

Definicje:

 1. Uprawnionym z gwarancji jest podmiot który kupił Sprzęt u Gwaranta.
 2. Sprzętem określone zostają używane laptopy, komputery stacjonarne i monitory kupione u Gwaranta.
 3. Okres gwarancji: jeżeli w opisie Sprzętu nie wskazano innej długości okresu gwarancji, gwarancja zostaje udzielona na okres 1 roku od daty zakupu Sprzętu.
 4. Geograficzny zakres gwarancji: gwarancja zostaje udzielona przez Gwaranta na terytorium RP.
 5. Wadą podlegającą warunkom gwarancji określa się wady ujawnione po zakupie Sprzętu, nieujętą w opisie stanu Sprzętu w momencie jego zakupu. Za wadę materiału i wykonania uważa się wadę tkwiącą w Sprzęcie powodującą jego wadliwe funkcjonowanie, niezgodne ze specyfikacja producenta. Uszkodzenia mechaniczne, między innymi rysy, zadrapania, pęknięcia obudowy, wytarcia, przebarwienia obudowy, wytarcia touchpada, wytarcia klawiszy klawiatury lub podobne nie uznaje się za wady podlegające warunkom gwarancji, w szczególności nie są objęte gwarancją uszkodzenia mechaniczne powstałe w Sprzęcie po zakupie Sprzętu.

 

 1. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym Wad zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym dokumencie poprzez usunięcie usterki, wymianę Sprzętu lub zwrot zapłaconej ceny. O sposobie usunięcia Wady decyduje Gwarant.
 2. W przypadku wymiany Sprzętu, Gwarant wymieni wadliwy Sprzęt na Sprzęt, którego stan fizyczny i konfiguracja nie będzie gorsza od stanu i konfiguracji Sprzętu podlegającego wymianie lub na Sprzęt o podobnej funkcjonalności za zgodą Uprawnionego z gwarancji.
 3. W przypadku braku możliwości usunięcia usterki Sprzętu lub jego wymiany Gwarant dokona zwrotu kwoty odpowiadającej cenie zakupu Sprzętu na rzecz Uprawnionego z gwarancji za zwrotem wadliwego Sprzętu oraz podpisanej przez Uprawnionego z gwarancji korekty faktury VAT, o ile taka została przez Gwaranta wystawiona. Należna kwota zostanie przesłana niezwłocznie na konto bankowe, z którego nastąpiła zapłata za zakupiony Sprzęt bądź na inne podane na piśmie przez Uprawnionego z gwarancji konto bankowe.
 4. Szczegółowe zasady udzielania gwarancji podane są na stronie internetowej www.restartplus.pl
 5. Uprawniony z gwarancji może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonywanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi.
 6. Gwarancja nie ma zastosowania i nie obejmuje instalacji i konfiguracji oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych w tym baterii, akumulatorów, nośników danych.
 7. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę i odtwarzanie oprogramowania lub danych w zakupionym Sprzęcie.
 8. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko Wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
 9. Gwarancja nie obejmuje:
  1. Oprogramowania zainstalowanego na zakupionym Sprzęcie lub dostarczonego z nim;
  2. Uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (uszkodzenie elektryczne, pożar, zalanie, powódź, itp.);
  3. Uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas użytkowania sprzętu przez Uprawnionego z gwarancji i wywołanych nimi Wad;
  4. Uszkodzeń wynikających z instalacji i eksploatacji urządzenia w warunkach lub w sposób niezgodny ze specyfikacją producenta;
  5. Uszkodzeń powstałych z winy Uprawnionego z gwarancji;
  6. Uszkodzeń powstałych w skutek działania zewnętrznego polegającego w szczególności na zanieczyszczeniu, narażeniu Sprzętu na działanie zjawisk atmosferycznych, w tym zbytniej wilgoci bądź nasłonecznieniu;
  7. Modyfikacji podjętej przez Uprawnionego z gwarancji oraz osoby trzecie, bez pisemnej zgody Gwaranta;
  8. Czynności opisanych w instrukcji obsługi sprzętu które Uprawniony z gwarancji lub użytkownik jest zobowiązany wykonać we własnym zakresie i na własny koszt;
  9. Wadliwego działania sprzętu spowodowanego konfliktem lub niezgodnością pomiędzy zainstalowanym aplikacjami oraz wpływem wirusów komputerowych;
  10. Uszkodzonych punktów wyświetlaczy TFT zgodnych ze specyfikacją i normami producenta;
  11. Uszkodzeń mechanicznych, takich jak rysy, zadrapania pęknięcia obudowy, wytarcia, przebarwienia obudowy, wytarcia touchpada, wytarcia klawiszy klawiatury lub podobne oraz wszystkich innych wad i uszkodzeń, które zostały stwierdzone i opisane w momencie zakupu sprzętu. Uszkodzeń mechanicznych powstałych po sprzedaży Sprzętu.
 1. W każdym przypadku stwierdzenia, że zakupiony Sprzęt zawiera Wady, Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany do zgłoszenia tego Gwarantowi pisemnie na adres mailowy sklep@restartplus.pl. W zgłoszeniu Uprawniony z gwarancji powinien dokładnie opisać Wadę, podać numer seryjny Sprzętu oraz datę zakupu. Zgłoszenia można dokonać również poprzez formularz reklamacyjny umieszczony na stronie restartplus.pl. Uprawniony z gwarancji zobowiązany jest podać w formularzy reklamacyjnym wszystkie dane niezbędne do właściwego przeprowadzenia procedury reklamacyjnej. W informacji zwrotnej Uprawniony z gwarancji otrzyma dane niezbędne do wysyłki towaru do oddziału głównego.
 2. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany wysłać Sprzęt do oddziału głownego Gwaranta za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Gwaranta. Po usunięciu usterek Sprzęt zostanie odesłany do Uprawnionego z gwarancji na koszt Gwaranta. Sprzęt może zostać również dostarczony osobiście do jednego z punktów sprzedaży Gwaranta, których aktualna lista adresów zamieszczona jest na stronie www.restartplus.pl.
 3. Dostarczany do oddziału głownego Sprzęt powinien być kompletny, czyli zawierać elementy dostarczone pierwotnie przez Gwaranta wraz z zakupionym Sprzętem oraz z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego Sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania Sprzętu, w przypadku wątpliwości należy skontaktować się z Gwarantem na adres mailowy sklep@restartplus.pl.
 4. Do Sprzętu musi być dołączony dokładny opis Wady lub usterki wraz z opisem sytuacji, kiedy dana usterka występuje. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu gwarancji lub niezgodność otrzymanego towaru z umową).
 5. Zgłoszona Wada podlega weryfikacji przez pracowników obsługi gwarancyjnej, którzy ustalą przyczynę Wady.
 6. Jeżeli po przyjęciu Sprzętu na podstawie udzielonej gwarancji okaże się, że przyczyną usterki lub wady jest jedna z okoliczności wskazanych w punkcie 9 niniejszych Warunków Gwarancji, Gwarant odstąpi od czynności na przedmiotowym Sprzęcie i niezwłocznie zwróci towar Uprawnionemu z gwarancji.
 7. Przybliżony termin czynności gwarancyjnych zgłoszonej Wady to 14 dni kalendarzowych. Termin liczony jest od pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu przyjęcia Sprzętu do reklamacji. Wyżej wskazany termin jest terminem orientacyjnym i może ulec przedłużeniu, o czym Uprawniony z gwarancji  zostanie poinformowany, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
 8. W przypadku gdy zgłoszona Wada nie jest objęte gwarancją Gwarant zobowiązany jest do poinformowania Uprawnionego z gwarancji przed rozpoczęciem prac o płatnej usłudze i jej koszcie oraz o konieczności akceptacji przez Uprawnionego z gwarancji warunków jej wykonania.

 

 

Sklep internetowy Sellingo