Telefon: 22 424 33 99 Email: sklep@restartplus.pl LOGOWANIE REJESTRACJA
Zamknij listę punktów odbioru Zamknij
Restart plus Warszawa

ul. Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa

Pon-Pt 9:00 - 19:00

Restart plus Łódź

ul. Zielona 50
90-635 Łódź

Pon-Pt 10:00 - 18:00

Restart plus Katowice

ul. Kopernika 26
40-064 Katowice

Pon-Pt 10:00 - 18:00

Restart plus Poznań

Ul. Dąbrowskiego 75 lok. 28
60-522 Poznań

Pon-Pt 9:00 - 19:00

0
TWÓJ KOSZYK 0 PLN

Warunki świadczenia usług serwisowych

Regulamin usług serwisowych
(„Regulamin”)


1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki wykonywania usług serwisowych przez Restart plus Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 15/17 (01-217 Warszawa) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036045, o numerze NIP 1180008907, REGON 008055800, zwaną dalej „Serwisantem”.
2. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający Serwisantowi świadczenie usług serwisowych.
3. Klient zlecający naprawę zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed podpisaniem Formularza. Podpisując Formularz Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu (w szczególności z zapisami dotyczącymi odbioru sprzętu z serwisu) i akceptuje jego treść.
4. Przyjęcie sprzętu do naprawy następuje w momencie wypełnienia i podpisania przez Klienta zlecającego naprawę Formularza zlecenia usług serwisowych (dalej „Formularz”) i przekazania sprzętu pracownikowi Serwisanta.
5. Podpisując wypełniony Formularz, Klient zawiera z Serwisantem umowę serwisową, do której w całości ma zastosowanie niniejszy Regulamin.


2. Warunki usług serwisowych
1. Klient zobowiązany jest do umieszczenia w Formularzu prawdziwych danych osobowych oraz wskazania danych umożliwiających nawiązanie z nim kontaktu przez Serwisanta oraz przekazania hasła do zalogowania się w systemie komputera na prawach administratora, jeżeli takie hasło zastało ustanowione.
2. Serwisant, w sytuacjach określonych w niniejszym Regulaminie, będzie nawiązywał kontakt z Klientem za pomocą poczty elektronicznej, bądź telefonicznie – w zależności od danych wskazanych przez Klienta w Formularzu.
3. Serwisant informuje Klienta o cenie usługi serwisowej w momencie przekazania sprzętu. W wypadku, gdy oszacowanie ceny naprawy wymaga przeprowadzenia szczegółowych oględzin sprzętu, pracownik Serwisu w terminie 3 dni roboczych od daty przyjęcia sprzętu do naprawy, poinformuje Klienta o kosztach i warunkach naprawy sprzętu w sposób określony w Formularzu.
4. W sytuacji braku innych postanowień określonych na piśmie (np. w Formularzu), oględziny sprzętu są dokonywane wyłącznie w zakresie usterki wskazanej przez Klienta.
5. Opłata za oględziny sprzętu przekazanego do naprawy wynosi 80 złotych. Jednakże, jeżeli Klient zaakceptuje cenę usługi serwisowej podaną przez Serwisanta po dokonaniu oględzin sprzętu i zdecyduje się na wykonanie usługi, zostaje zwolniony z opłaty za oględziny.
6. W przypadku gdy Klient nie zaakceptuje ceny usług serwisowych ma prawo do odstąpienia od umowy serwisowej. W celu odstąpienia od umowy serwisowej Klient zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie na piśmie w siedzibie Serwisanta, bądź przesłać oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej i odebrać sprzęt.
7. W wypadku, gdy w trakcie naprawy sprzętu okaże się, że oszacowana cena naprawy wzrośnie, bądź dokonanie naprawy sprzętu wymaga naprawienia również innej, niewskazanej przez Klienta usterki, Serwisant niezwłocznie informuje o tym Klienta. Jeżeli Klient nie zaakceptuje wyższej ceny, bądź nie wyrazi zgody na naprawę dodatkowych usterek, co stanowi warunek skutecznej naprawy usterki wskazanej w Formularzu, uważa się, że Klient odstępuje od umowy serwisowej. W takim wypadku, Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za usługi serwisowe w wysokości proporcjonalnej do wykonanych już prac serwisowych.
8. Serwisant nie ponosi odpowiedzialności za wady i usterki wykryte w trakcie prac serwisowych. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na naprawę wykrytej wady lub usterki, a nie uniemożliwia ona naprawy usterki zleconej przez Klienta, Serwisant ponosi odpowiedzialność jedynie za naprawę usterki wskazanej w Formularzu.
9. Standardowy czas naprawy powierzonego sprzętu wynosi 14 dni, jednakże termin ten jest orientacyjny i może ulec przedłużeniu. Serwisant poinformuje Klienta o konieczności przedłużenia terminu naprawy nie później niż na 2 dni przed planowanym zakończeniem prac serwisowych.
10. Klient, który nie wyraził zgody na przedłużenie prac serwisowych, uprawniony jest do odstąpienia od umowy serwisowej. W taki wypadku, Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za usługi serwisowe w wysokości proporcjonalnej do wykonanych już prac serwisowych.
11. Serwisant wykonuje usługę serwisową technologią BGA na wyraźne życzenie Klienta wyrażone w Formularzu. Serwisant zastrzega, że naprawa typu BGA jest usługą wysokiego ryzyka i nie gwarantuje powodzenia naprawy sprzętu.
12. Naprawa techniką BGA wykonywana jest na ryzyko Klienta, bądź stosownie do odrębnych warunków serwisowych ustalonych przez strony i potwierdzonych na piśmie.
13. Serwisant nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przekazanego do naprawy sprzętu oraz nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, o ile uszkodzenia te nie dotyczą w sposób bezpośredni usterki, której naprawa została Serwisantowi zlecona.
14. Klient zlecający naprawę sprzętu techniką BGA ponosi ryzyko w postaci możliwego powiększenia się wady sprzętu, bądź pogorszenia się jego ogólnego stanu, co wynika z faktu, iż technika BGA jest wysoce ryzykowna i nie gwarantuje powodzenia naprawy. Z powyższych względów Serwisant zastrzega również możliwość zwrotu sprzętu, którego naprawa nie powiodła się, z odmiennymi objawami usterek niż w momencie przyjęcia sprzętu na naprawy.
15. Serwisant zastrzega również możliwość zwrotu nienaprawionego sprzętu w wypadku, gdy jego naprawa wymaga wymiany elementu, który nie jest w danym momencie osiągalny na rynku. Sytuacja ta stanowi ważną przyczynę umożliwiającą Serwisantowi rozwiązanie umowy serwisowej bez jego winy.
16. Klientowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów naprawy w wypadku, gdy po 3 kolejnych próbach naprawy sprzęt wykazuje brak możliwości trwałej naprawy.
17. Serwisant nie odpowiada za utratę danych pozostawionych na dyskach twardych oraz innych nośnikach pamięci. Z tego względu Klient zobowiązany jest do sporządzenia kopii zapasowej danych przechowywanych na dyskach.
18. Klient zobowiązany jest do odbioru sprzętu w siedzibie Serwisanta. O terminie odbioru sprzętu Klient zostanie powiadomiony przez Serwisanta.
19. Po upływie 14 dni od skutecznego poinformowania Klienta o możliwości odbioru sprzętu przyjmuje się, że Klient oddał sprzęt w przechowanie w rozumieniu art. 835 i n. Kodeksu Cywilnego. W takim wypadku, Serwisant nalicza na koszt Klienta „opłatę magazynową” w wysokości 10 zł (brutto) za każdy rozpoczęty dzień przechowania sprzętu. Opłata magazynowa pobierana jest również po upływie 14 dni od daty wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy przez Klienta, jeżeli w tym czasie nie odebrał on sprzętu od Serwisanta.
20. Opłata magazynowa jest doliczana do ceny usługi serwisowej oraz płatna przed wydaniem sprzętu Klientowi.
21. W wypadku, gdy Klient, informowany wielokrotnie (nie mniej niż trzy razy) nadal nie zgłasza się po odbiór pozostawionego sprzętu, a od daty pierwszego skutecznego poinformowania Klienta o możliwości odebrania sprzętu upłynęło 12 miesięcy uznaje się, że Klient porzucił sprzęt (rzecz ruchomą) w celu wyzbycia się jego własności w rozumieniu art. 180 Kodeksu cywilnego. Tym samym Serwisant obejmuje porzucony ten sposób sprzęt (niczyją rzecz ruchomą) w posiadanie samoistne w rozumieniu art. 181 Kodeksu cywilnego i nabywa własność przedmiotowego sprzętu na podstawie tegoż przepisu.
22. Koszty dostarczenia sprzętu do siedziby Serwisanta oraz koszty dostarczenia sprzętu od Serwisanta do Klienta ponosi Klient.
23. Serwisant udziela 30 dniowej gwarancji na usługi BGA, na pozostałe usługi udzielana jest gwarancja 90 dniowa. Reklamację Klient powinien sporządzić przez stronę www.restartplus.pl, bądź przesłać na adres e-mail Serwisanta serwis@restartplus.pl, bądź też złożyć w formie pisemnej w siedzibie Serwisanta.
24. Serwisant zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji złożonej przez Klienta w terminie 14 dni od jej otrzymania.


3. Postanowienia końcowe
1. Ceny usług serwisowych są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są kwotami uwzględniającymi obowiązującą stawkę podatku VAT.
2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby prowadzenia usług serwisowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 02.101.926.). Administratorem danych osobowych jest Serwisant, w którego siedzibie dane te są przechowywane. Klient ma prawo do wglądu i uaktualniania swoich danych osobowych. Dane osobowe klienta mogą być w każdej chwili usunięte ze zbioru danych prowadzonego przez Restart plus Sp. z o.o. Dane osobowe nie są udostępniane innym firmom dla celów marketingowych.
3. Oddając sprzęt do naprawy Klient dobrowolnie akceptuje niniejszy Regulamin, a jego postanowienia są wiążące dla Klienta i Serwisanta chyba, że inne postanowienia zostaną przedstawione i zaakceptowane przez obie strony w formie pisemnej.

Newsletter

Zamknij
x
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl