Szukaj
Menu Menu
Konto Konto
Ulubione Ulubione
0
Koszyk
0
Koszyk
Szukaj
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

Formularz kontaktowy

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego www.restartplus.pl (zwanego dalej „Sklepem internetowym”) określa zasady i warunki techniczne dokonywania zakupu towarów za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem restartplus.pl.
 2. Właścicielem Sklepu internetowego jest firma Restart plus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 15/17 (01-217 Warszawa) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036045, o numerze NIP 118-000-89-07, REGON 008055800, zwana dalej „Sprzedawcą”.
 3. W dalszej części Regulaminu osoba zamierzająca dokonać zakupu w sklepie internetowym i zarejestrowana na www.restartplus.pl zwana będzie „Klientem”.
 4. Zakupów w Sklepie internetowym dokonywać mogą pełnoletnie osoby fizyczne, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną („Klient”).
 5. Przed złożeniem zamówienia Klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług Sklepu internetowego i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia.

 

2. Ochrona danych osobowych

 1. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę. Dane osobowe Klientów podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia i podlegają ochronie stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów. Dane osobowe Klientów uzyskiwane są w toku wypełniania formularza zamówienia przez Klienta.
 2. Administratorem zbioru danych osobowych Klientów jest Restart plus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 3. Dane osobowe Klientów nie są udostępniane innym firmom dla celów marketingowych.
 4. Każdy Klient ma prawo do wglądu i zmiany przechowywanych przez nasz sklep swoich danych osobowych. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone w siedzibie firmy Restart plus Sp. z o.o. zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

3. Opisy i zdjęcia produktów

 1. Wszelkie informacje dotyczące towarów oferowanych przez Sklep internetowy, (w tym opisy, zdjęcia) nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są wyłącznie prezentacją produktów oferowanych przez nasz sklep.
 2. W przypadku złożenia zamówienia na określony towar, Klient otrzyma informację o oferowanym towarze, jego nazwie, producencie lub importerze, znaku zgodności, adnotacją o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz stosownie do rodzaju towaru, określenie jego energochłonności oraz inne dane, jeżeli są wymagane przepisami prawa. W przypadku sprzętu używanego, informacja zawierać będzie również opis stanu technicznego oraz wizualnego danego sprzętu.
 3. W przypadku otrzymania przez klienta towaru niezgodnego z opisem umieszczonym na stronie Sklepu internetowego, lub gdy opis zawiera błąd wpływający na wartość lub przydatność określonego towaru, klient ma prawo zwrócić przedmiotowy towar w terminie 14 dni. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwracanego towaru, klient niezwłocznie otrzyma zwrot kosztów zakupu oraz uiszczonych kosztów dostawy.

 4. Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są to ceny uwzględniające właściwą stawkę podatku VAT.

 

5. Zamówienia

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez witrynę internetową www.restartplus.pl. W celu złożenia zamówienia klient wypełnia formularz zamówienia oraz potwierdza znajomość i akceptuje warunki sprzedaży tj. treść niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji z chwilą przesłania przez Sprzedawcą informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia lub do odstąpienia od transakcji sprzedaży, w przypadku braku dostępności towaru u dostawcy. W przypadku gdy cena za towar została już uiszczona, środki pieniężne zostaną niezwłocznie zwrócone na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 5. Nieotrzymanie przez Klienta informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w czasie 7 dni od jego złożenia, w przypadku jeśli Klient nie dokonał płatności, nie wybrał metody wysyłki lub Sprzedawca nie może się z nim skontaktować drogą mailową i telefoniczną.

 

6. Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.restartplus.pl dostarczamy kurierem.
 2. Wysyłka towarów jest realizowana w czasie 1 do 2 dni roboczych.
 3. Na czas otrzymania przesyłki składa się: czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki), czas dostawy do Klienta lub do punktu odbioru osobistego.
 4. Koszt dostawy zamówienia ponosi Klient.
 5. Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.
 6. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt, o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować Sprzedawcę. Jeżeli towar lub paczka były w momencie jego odebrania od kuriera uszkodzone, należy w obecności kuriera spisać protokół i bezzwłocznie poinformować o tym sprzedawcę lub nie odbierać przesyłki. Niespisanie protokołu nie pozbawia Klienta możliwości reklamacji uszkodzonego towaru.
 7. Odbiory osobiste są realizowane w czasie 1 do 2 dni roboczych. Klient jest informowany w momencie kiedy zamówiony Towar jest gotowy do odbioru w punkcie. Odbiory osobiste są realizowane w sieci sklepów Restart plus sp. z o.o.

 

7. Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
  Przed przekazaniem do punktu odbioru osobistego: przelewem na rachunek bankowy wskazany w informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.
  Przed wydaniem towaru Klientowi (przedpłata): przelewem na rachunek bankowy wskazany w informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.
  W momencie odbioru towaru: gotówką do rąk kuriera, w przypadku dostawy towarów kurierem (tzw. przesyłka za pobraniem).
 2. Restart plus Sp. z o. o. może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę, jako przyjęte do realizacji i spełniające wszelkie dodatkowe wymogi związane z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty, leasing).

 

8. Zwrot towaru

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zakupionego towaru i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem.
 2. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.
 3. Termin jest zachowany w przypadku wysłania oświadczenia przed jego upływem. Decydująca jest data stempla pocztowego.
 4. Sklep internetowy niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail Klienta.
 5. Zwrot towaru do Sklepu internetowego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży (tj. od daty wysłania oświadczenia o którym mowa w pkt. 2 i 3 powyżej). Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez Sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.
 6. Koszty przesłania zwracanego towaru do Sklepu internetowego ponosi Klient.
 7. Sklep internetowy zwraca Klientowi zapłaconą cenę oraz poniesione koszty przesyłki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Klienta od umowy. Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem kosztów poniesionych przez Klienta do czasu otrzymania zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.
 8. Zwrot poniesionych kosztów następuje w ten sam sposób, jakiego użył Klient w celu zapłaty, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób, nie wiążący się z poniesieniem przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Sprzęt zwracany nie może nosić oznak użytkowania ponad wynikające z normalnego użytkowania. Zwracany towar musi być kompletny i w miarę możliwości zapakowany w oryginalne opakowanie.
 10. Oprogramowanie dostarczone na nośnikach, oddzielnie lub wraz ze sprzętem, nie może nosić znamion użytkowania, w szczególności w przypadku nagrań audio i wideo oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych, towar musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, towar nie zostanie przyjęty.
 11. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży, klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zwróconego sprzętu oraz kosztów dostawy sprzętu do Klienta.
 12. Prawo odstąpienia od umowy dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.

 

 9. Procedura reklamacyjna. 

 1. Sprzęt zakupiony w Sklepie internetowym jako uzywany, objęty jest gwarancją sprzedawcę
  i podlega on czynnościom gwarancyjnym przez Sprzedawcę.

 2. Sprzęt zakupiony w Sklepie internetowym jako nowy, objęty jest gwarancją producenta i nie podlega on czynnościom gwarancyjnym przez Sprzedawcę.
 3. W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących warunków gwarancji należy zapoznać się z dokumentem gwarancji załączonym do zakupionego sprzętu lub skontaktować się ze sprzedawcą.

 4. Rozpatrzenie reklamacji następuje dop 14 dni od momentu ddostarczenia towaru do sklepu
  Restartplus.

REKLAMACJA TOWARU POPRZEZ ODESŁANIE DO SKLEPU ONLINE.

Zapakuj produkty i dołącz do paczki fakturę, zamiast faktury możesz także dołączyć kartkę z ręcznie odnotowanym numerem zamówienia oraz dokładnym opisem wady.

Jeśli zwracasz produkty w naszym opakowaniu, to pamiętaj o usunięciu starej etykiety adresowej.

Restartplus sp. z o.o.
ul.Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa

REKLAMACJA TOWARU W SKLEPIE STACJONARNYM

Masz w pobliżu salon stacjonarny Restartplus? Tam również możesz złożyć reklamację. Zabierz ze sobą produkty, przy kasie podaj numer zamówienia, który znajdziesz w mailu potwierdzającym zakup produktów oraz ewentualnie fakturę.

 

10. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie Sklepu internetowego pod adresem www.restartplus.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 2. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Niemniej jednak, w odniesieniu do Klienta będącego konsumentem w rozumieniu artykułu 221 Kodeksu Cywilnego, w razie zmiany niniejszego regulaminu, Klient ten jest upoważniony do odstąpienia od umowy. W powyższej sytuacji, do czasu rozwiązania umowy obowiązują przepisy Regulaminu przed zmianą.
 3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Klienta będącego konsumentem, wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002, Nr 141, poz. 1176).

 

Formularz zwrotu produktów:

Sklep internetowy Sellingo